top of page

בית ספר צורים חרת על דגלו חתירה למצויינות לימודית, חברתית וערכית.

מתוך אמונה במיצוי יכולותיו של כל אחד מהתלמידים באמצעות חשיפה לתחומי העשרה ובחירה ממגוון תחומי הטכנולוגיה, היצירה, המדע, התרבות והפנאי.

בית הספר מאמין ביצירת דיאלוג וקשר  משמעותי  כבסיס ללמידה והוראה איכותיים.

חינוך למצוינות כאורח חיים תוך העצמת הורי התלמידים, חיזוק תחושת המסוגלות האישית של הלומד, העלאת המוטיבציה הלימודית וחיזוק תחושת המסוגלות.

על מנת להשיג את המרב והמיטב מתוכניות בית הספר ולאפשר לתלמידים למצות באופן מיטבי את הפוטנציאל הטמון בהם.

אנו בקהילת צורים מאפשרים לבאי בית הספר להביא עצמם לידי ביטוי, ליצוק תוכן ומשמעות בפועלם ולחתור להגשמה עצמית בכל תחומי החיים, תוך יצירת אקלים המושתת על כבוד ואחריות לעצמנו ולסובב אותנו.

בית הספר הכניס לליבת הפדגוגיה שלו את  תוכנית מופ"ת החל מכתה א' ומקיפה את כל תלמידי השכבה מתוך אמונה שכל תלמיד יכול! הדגשי התוכנית מכוונים לפיתוח ועידוד הסקרנות המחקרית אצל התלמידים, להקניית מיומנויות חקר, לפיתוח חשיבה מדעית וקרוב התלמידים לעולם המדע. ומשתפת את הורי התלמידים מרגע הפעלת התכנית בכתה א' ולאורך הדרך באמצעות טיפוח אחריותם ומחויבותם כהורים וזאת באמצעות סדנאות והרצאות.

משימת החינוך לצד הקורנה בשנתיים האחרונות הינה מאתגרת ומטלטלת, היא צוללת ללבו הפעום של ביה"ס בכל הקשור למטרותיו הפדגוגיות, החברתיות והרגשיות. מנערת אבק מחלומות ישנים ומעוררת למציאות אחרת, המאלצת אותנו לבחור כל יום מחדש. היא מעלה את ערכו של המפגש האנושי ומבקשת להפוך את משימת החינוך למפתיעה ואיכותית. אנו ממקדים את מאמצנו לפתח  בתלמידנו כלים ומיומנויות לימודיות, חברתיות ורגשיות של לומד עצמאי, בעל תחושת שייכות העונה על צרכים בסיסים של צמיחה, גדילה, התפתחות ותחושת ערך עצמי.

דווקא בימים של חוסר וודאות ומשבר, אנו מבקשים לחזק את מעגלי השותפות בצוותים שלנו, ומושטים יד לבניית גשר משותף עם קהילת ההורים, שיסודותיו בשקיפות, כבוד ואמון הדדי, פתיחות ואמפתיה.

יחד נצלח את הימים לצד הקורונה, מפיגים את המיסוך ועמלים יחד להאיר את יומם של הילדים, לשמור על חדוות הלמידה, ההנאה והסיפוק.

אני מאחלת לכל קהילה 'צורים'  תלמידים, אנשי הצוות החינוכי והורים, שתהיה זו שנה מוצלחת, שנה של שיתוף פעולה בין כל באי ביה"ס, שנדע בריאות איתנה, התפתחות וצמיחה ברמה האישית והבית ספרית.
 

"היו איתנים כצורים וברוכי מעש כעלי ההדס לרוב"

שלכם
רינת סיידוף

bottom of page